Informacje

O autorce

Agata Krajewska jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, którą ukończyła w 2016 r. w klasie dyrygentury chóralnej. Jest także absolwentką studiów podyplomowych dla managerów kultury (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2016), podyplomowych studiów Marketing i public relations (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017) oraz podyplomowych studiów w zakresie prawa finansowego i rachunkowości budżetowej w administracji publicznej (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, 2018).

W 2018 r. podjęła interdyscyplinarne studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na kierunku Humanistyka bez granic, gdzie studiowała w ramach profilu kulturoznawczo-artystycznego. W marcu 2023 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych (temat jej dysertacji to „Tradycje folkloru muzycznego Zagłębia Dąbrowskiego we współczesnych praktykach kulturowych mieszkańców regionu i ofertach artystycznych lokalnych instytucji kultury).

W trakcie studiów publikowała w takich czasopismach naukowych, jak “International Journal of Multidiscipinary and Current Educational Research”, „Literatura Ludowa”, ,,Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis”,” „Media i społeczeństwo”, „Teksty z ulicy. Zeszyt memetyczny”, „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ”, „Dziedzictwo Kulturowe Wsi”, „Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” oraz monografiach wieloautorskich , poszerzając ten dorobek o artykuły w „Wychowaniu Muzycznym”, „Śląsku”, „Magazynie Folk24”czy piśmie „Meakultura”.

W 2020 roku zrealizowała projekt „Etnograficzna podróż Adolfa Dygacza”, co było możliwe dzięki Stypendium twórczemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii twórczość ludowa w 2020 r. Opracowana przez Agatę Krajewską strona otrzymała honorowy patronat Marszałka Województwa Śląskiego, patronat Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Obok dwukrotnego Stypendium Rektora UŚ dla najlepszych doktorantów (2020/2021 oraz 2021/2022), Krajewska otrzymała również Stypendium Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (2021) na opracowanie i druk monografii Skończone powstanie, złożona już broń. Zbiór pieśni z archiwum Adolfa Dygacza, którą wydała w 2021 r., a w 2022 r. Nagrodę Marszałka województwa Śląskiego w dziedzinie kultury za „popularyzację dorobku Adolfa Dygacza oraz osiągnięcia w dziedzinie cyfryzacji”.

Brała udział w licznych konferencjach naukowych, organizowanych przez takie ośrodki, jak Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polską Akademię Nauk w Warszawie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Wrocławski, UMCS w Lublinie, ATH w Bielsku-Białej czy Universidade Nova de Lisboa (New University of Lisbon) w Portugalii. Jako beneficjentka programu ERASMUS kształciła się również w Slezka Univerzita w Opavie (2019), a w ramach programu PROM NAWA prowadziła badania w Research Centre for the Humanities Institute for Musicology w Budapeszcie (2021).

Uczestniczyła w wielu koncertach i kursach muzycznych, w szczególności dyrygenckich (Akademia Muzyczna w Krakowie, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Ogólnopolskie Seminarium dla dyrygentów przy Polskim Narodowym Chórze Młodzieżowym), wokalnych i pianistycznych. Swój warsztat doskonaliła w ramach programu Krytyka muzyczna 2.0, zaprojektowanego w 2019 roku przez Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie. Jako dyrygentka współpracowała z zespołami instrumentalnymi i chórami katowickiej Akademii Muzycznej, a także Orkiestrą Kameralną Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach, a w latach 2017-2019 prowadziła również, założony przez siebie Chór Kopalni Kultury w Czeladzi. Za zaangażowanie i osiągnięcia w tym zakresie otrzymała Stypendium Starosty Powiatu Będzińskiego w dziedzinie kultury (2014) i Stypendium Prezydenta Miasta Będzina (2014).

W 2020 roku w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zrealizowała wystawę czasową „Życie jako pieśń. Z teki profesora Adolfa Dygacza”. Była także współautorką muzycznej części lekcji regionalnych w projekcie „Wyśpiewana tradycja – zespoły śpiewacze Zagłębia Dąbrowskiego”, redaktorką tematyczną „Rocznika Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, wykonawczynią i koordynatorką projektu pt. „Digitalizacja zbiorów prof. dr. hab. Adolfa Dygacza”.

Dalsze badania naukowe prowadzi w ramach współpracy z instytucjami kultury oraz ośrodkami naukowymi.

Agata Krajewska
Agata Krajewska

Podziękowania

 

Właścicielem zbiorów muzycznych użytych w ramach projektu jest Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

Serdecznie dziękuję Pani Janinie Dygacz za poświęcony czas i udostępnienie prywatnych zdjęć profesora Adolfa Dygacza.

Opiekunem merytorycznym projektu jest dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, prof. UŚ, której dziękuję za wszystkie cenne wskazówki i pomoc w realizacji przedsięwzięcia.